Trận gà ngang sức ngan tài giữa Ô chân xanh và Khét chân vàng